تاریخ ترجمه در ایران

 گروه برنامه نویسی سایت بانواز شما را به مطالعه دعوت مینماید، پیش از مقدمه و تمـام جهـان را یـك زبـان و یـك لغـت بـود.. و خداونـد گفـت:... ا كنـون نـازل شـویم و زبـان ایشـان مشـوش سـازیم تـا سـخن یكدیگـر را نفهمنـد...

در آنجـا خداونـد لغـت تمامـی جهـان را مشـوش سـاخت )عهـد عتیـق، سـفر پیدایـش: 11.) و این شاید اولین برخورد انسانها با چندزبانی بودن بهعنوان یک »مسئله« است. در اسـطورهها و ماجـرای بـرج بابـل آمـده کـه خداوند تحمل باال رفتن و دسـتاندازی }آدمی{ بـه آسـمانها را نداشـت و زبـان ایشـان را مشـوش کـرد. امـا نمیگویـد چـرا بهرغـم اختلاف زبانهـا بـاز میتـوان زبانهـا را بـه یکدگـر ترجمـه کرد

مطالب دیگر سایت: برنامه نویسی اپلیکیشن و برنامه نویسی سایت به صورت حرفه ایی

مقدمه:، در باب موضوع، رویکرد و روش 2 از حیـث موضـوع میـان چهـار حـوزۀ جامعهشناسـی تاریخـی، مطالعـات ترجمـه، ایـن مقالـه جامعهشناسـی معرفـت و نیـز زبانشناسـی تاریخـی قـرار یافتـه، از حیـث ر وش نیـز ضرورتـاً از 3 ر وندهـای ترجمـه، ر وشـی تلفیقـی سـود جسـته اسـت؛ پـس از بررسـی عمدتـاً زمانشـناختی نقـش یـا کار ویـژۀ آنهـا را در ر وندهـای تغییـرات فکـری یـا اجتماعـی در تاریـخ ایـران از منظـر جامعهشناسـی تاریخـی بررسـیده و میکوشـد ابتـدا تاریـخ ترجمـه را بـر اسـاس یافتههـای محققـان، بازخوانـده، سـپس فرضیههایـی بـرای فهـم کار ویـژۀ ترجمـه، در طـول تاریـخ ایـران فراهـم آورد.

روش کار مقاله (دانلود مقاله)

3 اسـت. از سـوی 2 با جزء 1 ما برای فهم تاریخ مبتنی بر ضرورت فهم نسـبت کل موضع منطقی دگـر، امـر کلـی نیـز هیـچگاه یک ً بـاره )دفعتـا واحـده( در همـان هیئـت کلـی بـروز نمییابـد، بلکـه 4 بـارز میشـود کـه در مجموعـۀ پارادایمهـای غالـب یـا منطـق جـاری علـم در عینیـت مشـخصی امروزیـن، بهنوعـی »مشـاهدهپذیر« شـمرده میشـود. مـا رویکـرد خـود بـه کلیـت تاریـخ و گرایـش 5 قلمـداد کردهایـم! عاممـان بـرای تفسـیر آن کلیـت را نوعـی از فلسـفۀ تاریـخ پسـینی ِ بقـاء نـوع معیـار اصلـی در رویکـرد مـا بـرای تفسـیر کلیـت تاریـخ آن اسـت کـه تاریـخ را، تاریـخ یـا گونـهای در کلیـت فرهنـگ و جامعـه بدانیـم؛ گونههـا یـا انواعـی کـه موضـوع فهـم تاریخـی قـرار میگیرنـد، در هیئـت یـک کلیـت مشـتمل بـر جامعـه و فرهنـگ بـروز تاریخـی و بالتبـع موضوعیـت . 6 علمـی مییابنـد رویکـرد تفسـیری در ایـن مقالـه، ایـدۀ »تاریـخ بهمثابـۀ یـک امـر فرهنگـی« و نیـز فهـم فرهنگـی 8 و نیـز رویکـرد 7 ،بهویـژه ایـدۀ یا کـوب بورکهـارت تاریـخ، شـبیه کلیـت روش تبییـن مکتـب بـازل 9بـوده اسـت. منبـع مـا شـرح شـارحان تاریـخ و لـذا گزارههـای وصفـی، تفسـیری ویلهلـم دیلتای توصیفاتـی بودهانـد کـه تاریخنگارانـی بـرای بیـان خصوصیـات تاریـخ ترجمـه در ایـران پیـش ِ « بررسـی، مـا را بـه ایجـاد نهادهانـد. بازخوانـی گامبـهگام سنجشـی ایـن گزارههـا بهعنـوان »متـن یـک درک تفسـیری از روندهـای تاریـخ ترجمـه در ایـران هدایـت کـرده اسـت. مطلـق »روش« در ایـن مسـیر، واجـد کارویـژۀ پرهیـز از دخالـت پیشـداوریهای محققـان در تفسـیر امـر مـورد بررسـی اسـت. از ایـن منظـر، کارویـژۀ »روش تحقیـق« نـه تنهـا تمهیـد ابزارهایـی یـا ارائـۀ دسـتور گونههایـی بـرای گـردآوری10 دادههـای مـورد نیـاز، بلکـه بهویژه در آن هنگام اسـت که میخواهیم به انتسـاب

مطالب دیگر: ایمیل مارکتینگ ، برنامه نویسی سایت تهران

دربـارۀ معنـای دادههـا دالهایـی بـه آن مدلولهـا، یعنـی بـه اسـتدالل و از آن طریـق بـه داوری بپردازیـم. بـا توجـه بـه مسـئلۀ پسـینی پژوهشـی که بررسـی تاریخ ترجمـه یکی از اجزای آن به شـمار مـیرود و پرسـش پژوهـش، میتـوان گفـت بررسـی نسـبت امـر ترجمـه بـا اندیشـه در ایـران، موضـوع کلـی یـا محـوری یـا »فراموضـوع« ایـن مقالـه اسـت.

یـک فرضیـۀ بنیـادی پیشـینی نیـز سراسـر ایـن مقالـه را هدایـت میکنـد، و آن اینکـه »نـه تنهـا روندهـای تغییـرات فکـری بلکـه روندهـای تغییـرات اجتماعـی ایرانیـان در تاریـخ ایـران مرتبـط بـا نـوع رویکـرد ایـن فرهنـگ بـه نسـبت خویـش بـا غیـر خویـش و لـذا مرتبـط بـا رویکـرد ایـن فرهنـگ 2 »پرسـش بـه امـر ترجمـه یـا، مشـخصتر، مرتبـط بـا روندهـای ترجمـه در ایـن فرهنـگ بودهانـد. محـوریایـن مقالـه، بـهایـنصـورتقابـل تحریـر مینمایـد کـه: روندهـایتغییـراتفکـریو اجتماعـیایرانچهنسـبتیبا رویکـردفرهنگایران بـهفرهنگهـایدگـرو ازایـنروی، چهنسـبتیبـاروندهایترجمهدر ایرانداشـته و از آنچـهتأثیراتـیپذیرفتهاند؟ پرسـش دربـارۀ تغییـرات فکـری و اجتماعـی ایرانیـان در سـالهای اخیـر در شـمار مهمتریـن . 3 پرسـشهایی بـوده اسـت کـهعلـوماجتماعـی ایـران بـدان پرداختـهاسـت

جهت مطالعه کامل مقاله حكمت معاصر، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي نوشته سالار منافی اناری و همکاران مراجعه نمایید.

ترجمه مقاله 

مستر نصاب
مستر نصاب