سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر

سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر

 

براي حفاظت تجهيزات الكتريكي كولر بايستي فيوزي جداگانه سر راه فاز سيم ها يا كابل ارتباطي به كليد مخصوص استفاده شود. سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر

اجزاي الكتريكي كولر آبي هوايي لازم به توضيح است كه سيم نول مستقيماً بدون اينكه كليدي سر راه آن باشد به كابل چهار رشته بعد از كليد رفته و از آنجا به جعبه ترمينال داخل محفظه كولر اتصال مي يابد و انشعاب جهت سيم مشترك الكتروموتور و الكتروپمپ از آن گرفته مي شود. طبق استاندارد بايستي سر راه فاز ورودي به كولر حتماً فيوز و كليد نصب نمود تا از خطر برق گرفتگي و غيره جلوگيري به عمل آيد. سرویس کولر

 

سیم کابل کولر ابی

جهت جلوگيري از افت بيش از حد مجاز فشار الكتريكي و سهولت عيب يابي و عدم تأثير ضربه هاي ناشي از كليد زني بر كار ديگر وسايل خانگي و روشنايي بايستي مستقيماً بعد از كنتور دو سيم تك لاي رشته اي 5/1 ميليمتر مربع يا از كابل رشته اي 5/1*2  كه فيوزي سر راه فاز آن قرار مي گيرد براي برق رساني به كليد مخصوص كولر استفاده نمود. سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر

3-    كليد مخصوص كولر

 سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر

براي راه اندازي الكتروپمپ يا واترپمپ و الكتروموتور دو دور و كنترل دورهاي آن از سه كليد قطع و وصل استفاده مي گردد كه عبارتند از:

1-    كليد تك پل جهت قطع و وصل و اترپمپ، اين كليد در سمت چپ كليد مخصوص قرار دارد.
 
2-    كليد تك پل جهت قطع و وصل الكتروموتور دو دور يا الكتروموتور فن كليد در قسمت مياني كليد مخصوص استقرار يافته است. سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر 3-    كليد دور تند و كند كه يك كليد تبديل است و در سمت راست كليد مخصوص قرار دارد. 4-    كابل چهار رشته كولر: براي ارتباط الكتريكي كليد مخصوص به كولر از كابل چهار رشته اي استفاده مي شود و رعايت نكات زير ضروري مي باشد: 1-    حتماً يك تكه باشد تا اشكالي از نظر الكتريكي پيش نيايد و عيب يابي آن ساده باشد. 2-    5/1 *4 باشد تا افت فشار الكتريكي در حد مجاز باقي بماند. 3-  مسير عبوري كابل بايستي در اطراف كانال كولر باشد و از عبور دادن آن در داخل كانال كولر جداً خودداري نمود زيرا هواي مرطوب سبب كاهش قدرت عايقي كابل گرديده ايجاد برق گرفتگي مي نمايد. سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر 4-    براي اتصال كابال به كليد از فيش هاي مخصوص استفاده شود. 5-    جعبه اتصال يا ترمينال: ارتباط الكتروموتور فن، واترپمپ و خازن از طريق جعبه ترمينال يا جعبه اتصال به كابل چهار رشته اي صورت مي گيرد. اين جعبه داراي يك در پوش بوده و محل استقرار آن در داخل محفظه كولر است. در دو طرف راست و چپ بعضي از ترمينال ها حروف يا اعدادي نوشته شده كه راهنماي خوبي براي اتصال صحيح سيم ها به آن است. 6-    خازن اصلاح ضريب قدرت: سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر

 

 

سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر
سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر

 

سرویسکار پمپ اب کولر ابی

اين خازن داخل محفظه كولر، روي بدنه قرار دارد و نقش آن اصلاح ضريب قدرت مي باشد. در تأمين قسمتي از توان رآكتيو الكتروموتور واتر پمپ نقش عمده اي دارد. اين خازن از دو صفحه هادي بنام جوشن ها كه بين آنها عايق روغني قرار دارد تشكيل مي گردد و به همين علت به آن خازن روغني هم گفته مي شود. ظرفيت الكتريكي آن 20 يا 25 ميكروفاراد است. سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر دو سر خازن به ترمينال هايي اتصال مي يابند كه سرهاي واتر پمپ به آن اتصال يافته اند زيرا واترپمپ در تمام مدت روشن بودن كولر همواره كار مي كند. اما ترمينال هاي مربوط به دور كند و تند بطور جداگانه برقرار مي شود و همواره يكي از آنها در زمان روشن بودن كولر با فاز در ارتباط است. سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر ولتاژ اين خازنها حدود 400 تا 450 ولت بوده و ضربه هاي ناشي از ولتاژ زياد كليد زني را دفع مي نمايد. اين خازن در تمام مدت روشن بودن كولر بصورت فعال در مدار است شكل 1-2 خازن و محل نصب آن را در محفظه كولر نشان مي دهد. سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر

فصل دوم: اجزاي الكترو مكانيكي كولر آبي

1-    الكتروموتور دودور يا موتور فن: الكتروموتورفن داراي دو دور است، دور تند و كند آن بترتيب حدود 1500 و 1000 دور در دقيقه است. تيپ هاي متعددي از الكتروموتورفن در كولرهاي آب هوايي مورد استفاده قرار مي گيرند كه تعدادي از آنها عبارتند از: سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر الف- الكتروموتور تيپ پروانه كه ساخت موتو- ژن ايران است و كپي شده از نوع وستينگهاوس مي باشد، در قدرتهاي 4/1 ، 3/1  ، 2/1  ، 4/3  شوند اسب بخار ساخته مي شود و داراي سه دسته سيم پيچ است. ب- الكتروموتور تيپ المو كه ساخت ايتاليا است و داراي 4/3 ، 2/1  و 3/1 اسب بخار مي باشد. اين موتورها داراي چهار دسته سيم پيچ است دو دسته براي دور تند و دو دسته براي دور كند اجرا گرديده است در هر دور يك دسته سيم پيچ راه انداز و دسته ديگر اصلي همان دور را تشكيل مي دهد. اين موتورها به موتورهاي دو خازنه موسومند. ج- الكتروموتور تيپ آ.ا.گ كه در دو سايز 3/1  و 2/1 اسب ساخته مي شود در اين موتورها يك دسته سيم پيچ كمكي و يك دسته دو لايي سيم پيچ اصلي وجود دارد. به لحاظ فراواني الكتروموتور تيپ پروانه و با توجه به توليد اين نوع موتورها در ايران در اين مجموعه به تشريح آن خواهيم پرداخت. الكتروموتورهاي با قدرت 3/1 اسب بخار براي كولرهاي 2500 و 3000 مورد استفاده قرار مي گيرد. الكتروموتور هاي با قدرت 4/1 اسب بخار براي كولرهاي 4500 و 5000 استفاده مي شود. الكتروموتورهاي با قدرت 4/1 اسب بخار براي كولرهاي آبي 6000 و 6500 به كار مي رود. سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر استاتور: استاتور الكتروموتور نوع پروانه از سه قسمت مهم تشكيل گرديده است: -         بدنه يا طوقه -         هسته و سيم پيچي ( دور زياد، دور كم و راه انداز ) بدنه يا طوقه: اين قسمت از استاتور از ورق فولادي تهيه گرديده و توسط دستگاه درز جوش بصورت استوانه كامل در آمده است قبل از جوش توسط پرس سوراخ هايي جهت تهويه روي آن تعبيه مي گردد و قبل از اينكه هسته و سيم بندي در آن قرار گيرد روي آن آزمايش هاي متعددي انجام مي گيرد. سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر بدنه ابتدا فسفاته، سپس لعاب كاري و سرانجام رنگ مي شود. موقعي كه استاتور روي پايه اش قرار مي گيرد حتماً بايستي قسمت بدون منفذ آن به سمت بالا باشد تا در مقابل ريزش آب و غيره محافظت گردد. سرویس کولر

هسته:

 

سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر

 

 

سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر
سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر

هسته اين الكترو موتورها از ورق هاي دينامو «فولاد سيليس دار» كه روي آن شيارهاي مخصوص و متفاوتي تعبيه گرديده تشكيل شده است. قطر داخلي هسته 9/8 سانتيمتر و طول يا ضخامت محوري هسته براي موتورهاي 4/1 اسب 3/4سانتيمتر و براي موتورهاي 2/1 و 4/3 اسب 4/5 سانتيمتر است. به لحاظ اينكه تعدادي از شيارها يك طبقه، تعدادي ديگر دو طبقه و بعضي از شيارها سه طبقه از سيم پيچ ها را در خود جاي مي دهند شكل اين شيارها از نظر عمق و پهنا متفاوت است. سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر

 

 

سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر

 

 

 

سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر
سرویس کولر در ولیعصر تعمیر کولر در میدان ولیعصر
مستر نصاب
مستر نصاب