محصولات وایلانت

پکیج دیواری وایلانت 28000 فن دار

پکیج دیواری وایلانت 28000 فن دار پکیج شوفاژ دیواری وایلانت 4 محصول وجود دارد. گرمایشـی و آبگـرم موجـود میباشـد. وایلانت Vaillant در سـری atmoTEC و turboTEC دنیـای جدیـدی از فـن آوری گرمایشـی بـا کیفیـت بـالا را بـه شـما معرفـی کرده و کلیـه نیازهـای شما درمـورد گرمایـش و آبگـرم مصرفـی را بـرآورده میسـازند. صرف نظـر از هرگونـه شـرایط قبلـی نصـب یـا فضـای مـورد نیـاز خـاص، ایـن تجهیـزات همــواره ســازگار با ساختمان شما میباشــند. پکیج شوفاژ دیواری وایلانت در مدلهای TurboTEC و atmoTEC بوده و در ظرفیت های 24000 و 28000 دارای دو مبدل حرارتی جهت تامین آب پکیج دیواری وایلانت 28000 فن دار گرم مصرفی و آب گرم سیستم گرمایشی بطور جداگانه می باشد. مدل های دو مبدل حرارتی جهت تامین آب گرم مصرفی و آب گرم سیستم گرمایشی بطور جداگانه می باشد.مدلهای فن دار دارای محفظه احتراق بسته بوده که برای ساختمان هایی که محل نصب پکیج دیواری در بالکن…
پنج شنبه, 30 آذر 1396 ساعت 17:15
بازدید 86 بار
مستر نصاب
مستر نصاب
مستر نصاب