عیب یابی کولر گازی اینورتر ال جی

عیب یابی کولر گازی اینورتر ال جی

همیشه ﺩﺭ هنگام هر نوع بروز خطا که در کولر گازی شما باید خطاهای مورد نظر را به یاد داشته باشید و بدانید منظور از خطای مورد نظر شما چه چیزی هست و به چه مشکلی در کولر گازی شما اشاره دارد.

برای عیب یابی کولرگازی اینورتر ال جی:
ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻨﻴﺪ , ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ :

حتما ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺗﻤﺎم ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭﻫﺎﻱ موجود در ﺑﺮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺩ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺑﺮﺩ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ منتظر باشید.
ﺳﭙﺲ ﺗﻤﺎﻣ ﻛﺎﻧﻜﺘﻮﺭ ﻫﺎی موجود ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ متصل ﻛﻨﻴﺪ.
ﺑﺮﻕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ متصل ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ خطاها ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ فرمایید.

 

 

کد های خطا | عیب یابی کولر گازی اینورتر ال جی

ﻛﺪ ﺧﻄﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ برای عیب یابی کولرگازی اینورتر ال جی ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﻄﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ نمایش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﻭ ﺧﻄﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺧﻄﺎﻱ ﻛﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻚ ﺯﺩﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪLED ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﻄﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺭﻓﻊ ﮔﺮﺩﺩ.

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﻄﺎ ﺑﺮﻕ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

عیب یابی کولر گازی اینورتر ال جی
عیب یابی کولر گازی اینورتر ال جی

در هر دستگاهی کدهای خطای مختلفی وجود دارند که برخی از این کدها در دستگاه های مختلف توضیح خاص و اشاره به یک مشکل مشترک دارد و با اطلاعات و دانشی که ما از این خطاها پیدا میکنیم میتوانیم این خطاها را رفع کنیم اما توصیه ما به شما این هست که اگر در این زمینه تخصص کامل و جامع را ندارید اقدام به تعمیر یا تعویض قطعه ای از دستگاه موجود نکنید زیرا امکان دارد به مشکلات و خرابی بیشتر دستگاه شما منجر شود. به هر حال م در پایین چن مدل از خطاهای موجود که امکان رخ دادن آنها زیاد هست را برای شما آورده ایم تا در صورت نیاز از آنها استفاده کنید.

 

عیب یابی کولر گازی اینورتر ال جی
عیب یابی کولر گازی اینورتر ال جی

کد خطای ۵۱ کولر گازی ال جی | ارور رایج کولر گازی ال جی:

خطا: بروز ارور ۵۱ روی صفحه نمایش پنل

علت خطا: ارور ۵۱ از ارورهایی می باشد که احتمال بروز آن هم در حین نصب وجود دارد هم در تعمیر دستگاه

علت بروز خطا ۵۱ در حین نصب، عدم تناسب ظرفیت یونیت داخلی و بیرونی می باشد۔

برای عنوان مثال اگر ظرفیت یونیت داخلی ۹۰۰۰ باشد باید ظرفیت یونیت بیرونی ۹۰۰۰ باشد.

علاوہ بر ظرفیت دستگاہ، توجه به سافیکسں های پنل داخلی و یونیت بیرونی در نصب بسیار حائز اهمیت می باشد.

بهترین کمک برای اطمینان از وجود تناسب بین پنل داخلی و یونیت بیرونی برچسب انرژی دستگاه می باشد.
در قسمت پایین برچسب انرژی در سمت راست مدل یونیت داخلی به همراہ مدل مناسب یونیت بیرونی آورده شدہ است.

 

 

مستر نصاب
مستر نصاب
مستر نصاب