سرویس پمپ اب

عیب یابی پمپ اب

عیب یابی پمپ اب عیب یابی پمپ اب در مصارف پمپ خانگی، پمپ با کلید اتوماتیک نسبتا هزینه کمتری از منبع انبساط و پمپ را دارد ولی برای استفاده از کلید اتوماتیک در پمپ های خانگی باید مقدار باز و بسته شدن شیر را در نظر گرفت چون در هر دور باز و بسته شدن شیر کلید اتوماتیک استارت زده و پمپ شروع به کار می کند به همین علت است که برای استفاده از پمپ با کلید اتوماتیک رعایت اینکه مقدار مصرف بیشتر باشد از این انتخاب پمپ با کلید اتوماتیک صرف نظر کرد. پمپ خانگی با اتوماتیک تشکیل شده از پمپ و کلید اتوماتیک که مقدار ارتفاع مدل پمپ و مدار مصرف الکترو پمپ نوع کلید اتوماتیک را تعیین می کند. عیب یابی پمپ اب پمپ اب عیب یابی پمپ اب اطلاعات عمومي در مورد الكتروموتور بوستر پمپدر مصارف پمپ خانگی، بوستر پمپ ها نسبتا جایگاه مهمی دارند…
شنبه, 17 تیر 1396 ساعت 18:40
بازدید 666 بار

مشکلات پمپ اب

مشکلات پمپ اب مشکلات پمپ ابدر مصارف پمپ خانگی، پمپ با مخازن انبساط برای نگهداری نیاز به کنترل و سرویس به موقع و زیادی نسبت به نوع دیگری دارد و تشکیل شده از پمپ و پنج راهی، کلید اتوماتیک، درجه و منبع انبساط که نسبت آب مصرفی اندازه منبع انبساط و مقدار ارتفاع قدرت پمپ و مقدار برق مصرفی پمپ نوع اتوماتیک را تعیین می کند. تعمیر کار پمپ اب مشکلات پمپ اب در مصارف پمپ خانگی، پمپ با کلید اتوماتیک نسبتا هزینه کمتری از منبع انبساط و پمپ را دارد ولی برای استفاده از کلید اتوماتیک در پمپ های خانگی باید مقدار باز و بسته شدن شیر را در نظر گرفت چون در هر دور باز و بسته شدن شیر کلید اتوماتیک استارت زده و پمپ شروع به کار می کند به همین علت است که برای استفاده از پمپ با کلید اتوماتیک رعایت اینکه مقدار مصرف بیشتر باشد…
شنبه, 17 تیر 1396 ساعت 18:39
بازدید 107 بار

تنظیم اتومات پمپ اب

تنظیم اتومات پمپ اب تنظیم اتومات پمپ اب در مصارف پمپ خانگی، پمپ با مخازن انبساط برای نگهداری نیاز به کنترل و سرویس به موقع و زیادی نسبت به نوع دیگری دارد و تشکیل شده از پمپ و پنج راهی، کلید اتوماتیک، درجه و منبع انبساط که نسبت آب مصرفی اندازه منبع انبساط و مقدار ارتفاع قدرت پمپ و مقدار برق مصرفی پمپ نوع اتوماتیک را تعیین می کند.تنظیم اتومات پمپ اب در مصارف پمپ خانگی، پمپ با کلید اتوماتیک نسبتا هزینه کمتری از منبع انبساط و پمپ را دارد ولی برای استفاده از کلید اتوماتیک در پمپ های خانگی باید مقدار باز و بسته شدن شیر را در نظر گرفت چون در هر دور باز و بسته شدن شیر کلید اتوماتیک استارت زده و پمپ شروع به کار می کند به همین علت است که برای استفاده از پمپ با کلید اتوماتیک رعایت اینکه مقدار مصرف بیشتر باشد از…
شنبه, 17 تیر 1396 ساعت 23:44
بازدید 201 بار

مشکلات پمپ اب خانگی

 مشکلات پمپ اب خانگی مشکلات پمپ اب خانگی پمپ آب خانگی یا همان پمپ تقویت فشارآب ساختمان در انواع نیم اسب بخار،یک اسب بخار،یک ونیم اسب بخار و دواسب بخارموجود می باشد.پمپ آب خانگی نیم اسب بخار جهت مصرف در ساختمان های یک طبقه با حداکثر متراژ۱۵۰متر نصب می گردد. مشکلات پمپ اب خانگی پمپ آب خانگی یک اسب بخار بشقابی جهت مصرف در ساختمان های سه طبقه وشش واحد با حداکثر متراژهر واحد ۷۵ متر نصب می گردد. پمپ آب خانگی یک اسب بخار جتی جهت مصرف در ساختمان های چهار طبقه هشت واحد با حداکثر متراژ ۶۸متر نصب می گردد. مشکلات پمپ اب خانگی پمپ آب خانگی یک اسب بخار دو پروانه جهت مصرف در ساختمان های چهار طبقه هشت واحد با حداکثر متراژ ۷۵ متر نصب می گردد. پمپ آب خانگی یک ونیم اسب بخار دو پروانه جهت مصرف در ساختمان های پنج طبقه ۱۰ واحد با…
سه شنبه, 13 تیر 1396 ساعت 15:14
بازدید 463 بار

تنظیم باد پمپ اب خانگی

تنظیم باد پمپ اب خانگی تنظیم باد پمپ اب خانگی پمپ آب خانگی یا همان پمپ تقویت فشارآب ساختمان در انواع نیم اسب بخار،یک اسب بخار،یک ونیم اسب بخار و دواسب بخارموجود می باشد.پمپ آب خانگی نیم اسب بخار جهت مصرف در ساختمان های یک طبقه با حداکثر متراژ۱۵۰متر نصب می گردد. تنظیم باد پمپ اب خانگیپمپ آب خانگی یک اسب بخار بشقابی جهت مصرف در ساختمان های سه طبقه وشش واحد با حداکثر متراژهر واحد ۷۵ متر نصب می گردد. پمپ آب خانگی یک اسب بخار جتی جهت مصرف در ساختمان های چهار طبقه هشت واحد با حداکثر متراژ ۶۸متر نصب می گردد.تنظیم باد پمپ اب خانگیپمپ آب خانگی یک اسب بخار دو پروانه جهت مصرف در ساختمان های چهار طبقه هشت واحد با حداکثر متراژ ۷۵ متر نصب می گردد. پمپ آب خانگی یک ونیم اسب بخار دو پروانه جهت مصرف در ساختمان های پنج طبقه ۱۰ واحد…
سه شنبه, 13 تیر 1396 ساعت 15:14
بازدید 584 بار

راه اندازی پمپ اب ساختمانی

راه اندازی پمپ اب ساختمانی راه اندازی پمپ اب ساختمانی پمپ آب خانگی یا همان پمپ تقویت فشارآب ساختمان در انواع نیم اسب بخار،یک اسب بخار،یک ونیم اسب بخار و دواسب بخارموجود می باشد.پمپ آب خانگی نیم اسب بخار جهت مصرف در ساختمان های یک طبقه با حداکثر متراژ۱۵۰متر نصب می گردد. راه اندازی پمپ اب ساختمانیپمپ آب خانگی یک اسب بخار بشقابی جهت مصرف در ساختمان های سه طبقه وشش واحد با حداکثر متراژهر واحد ۷۵ متر نصب می گردد. پمپ آب خانگی یک اسب بخار جتی جهت مصرف در ساختمان های چهار طبقه هشت واحد با حداکثر متراژ ۶۸متر نصب می گردد.راه اندازی پمپ اب ساختمانیپمپ آب خانگی یک اسب بخار دو پروانه جهت مصرف در ساختمان های چهار طبقه هشت واحد با حداکثر متراژ ۷۵ متر نصب می گردد. پمپ آب خانگی یک ونیم اسب بخار دو پروانه جهت مصرف در ساختمان های پنج طبقه ۱۰ واحد…
سه شنبه, 13 تیر 1396 ساعت 15:13
بازدید 455 بار

تعمیر کار پمپ اب

تعمیر کار پمپ اب در مصارف پمپ خانگی، پمپ با مخازن انبساط برای نگهداری نیاز به کنترل و سرویس به موقع و زیادی نسبت به نوع دیگری دارد و تشکیل شده از پمپ و پنج راهی، کلید اتوماتیک، درجه و منبع انبساط که نسبت آب مصرفی اندازه منبع انبساط و مقدار ارتفاع قدرت پمپ و مقدار برق مصرفی پمپ نوع اتوماتیک را تعیین می کند. تعمیر کار پمپ اب اطلاعات عمومي در مورد الكتروموتور پمپ با کلید اتوماتیک تعمیر کار پمپ اب در مصارف پمپ خانگی، پمپ با کلید اتوماتیک نسبتا هزینه کمتری از منبع انبساط و پمپ را دارد ولی برای استفاده از کلید اتوماتیک در پمپ های خانگی باید مقدار باز و بسته شدن شیر را در نظر گرفت چون در هر دور باز و بسته شدن شیر کلید اتوماتیک استارت زده و پمپ شروع به کار می کند به همین علت است که برای استفاده از پمپ…
سه شنبه, 13 تیر 1396 ساعت 15:13
بازدید 363 بار

طریقه نصب پمپ اب خانگی در خیابان زعفرانیه

 طریقه نصب پمپ اب خانگی در خیابان زعفرانیه پمپ اب خانگی &پمپ اب خانگی بی صدا طریقه نصب پمپ اب خانگی در خیابان زعفرانیه طریقه نصب پمپ اب خانگی در خیابان زعفرانیه پمپ آب خانگی، پمپی است برایتقویت فشار آب که در مصارف مسکونی و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد. پمپهای تحت فشار گوناگونی برای افزایش فشار آب خانگی وجود دارد که انواع آن عبارتند از: طریقه نصب پمپ اب خانگی در خیابان زعفرانیه پمپ آب خانگی نیم اسب بخار پمپ آب خانگی یک اسب بخاربشقابی پمپ آب خانگی یک اسب بخار دو پروانه پمپ آب خانگی یک ونیم اسب بخاردو پروانه پمپ آب خانگی دو اسب بخارعوامل موثر در نوع این پمپ آب خانگی عبارتند از: طریقه نصب پمپ اب خانگی در خیابان زعفرانیه طریقه نصب پمپ اب خانگی در خیابان زعفرانیه متراژساختمان تعداد طبقات ساختمان میزان مصرف آب تعداد شیر آب موجودپمپ آب خانگیپمپ آب خانگی یا…
شنبه, 28 اسفند 1395 ساعت 10:54
بازدید 184 بار

نصب وراه اندازی موتورخانه در خیابان بریانک

تاسیسات موتور خانه نصب وراه اندازی موتورخانه در خیابان بریانک همانطور که در بخش های دیگر نیز به صورت مفصل توضیح داده شده است، آسایش استفاده کنندگان از یک ساختمان در گرو داشتن تاسیسات مناسب می باشد. تاسیساتی که به درستی طراحی شده است توسط افراد مجرب و با استفاده از محصولات و تجهیزات استاندارد و باکیفیت تحت نظارت تیم های مهندسی خبره اجرا شده با شد.حال می خواهیم نگاهی گذرا به موتور خانه به عنوان موتور محرکه و قلب این شریان بپردازیم. به طور قطع موتورخانه ی هر ساختمان مهم ترین بخش تاسیسات مکانیکی آن ساختمان است و اصلی ترین تجهیزات تاسیساتی را در خود جای داده است. مانند: دیگ و مشعل، منابع ذخیره، منابع کویلی و مبدل های حرارتی، پمپ ها، مخازن تحت فشار، چیلر و ...علاوه بر اینکه انتخاب و سایزینگ هر یک از این تجهیزات نیاز به دانش فنی و محاسبه دارد تا نیاز ساختمان را…
شنبه, 28 اسفند 1395 ساعت 10:54
بازدید 81 بار

عایق بندی موتورخانه در خیابان جردن

موتور خانه وعایق بندی در زمستان عایق بندی موتورخانه در خیابان جردن همانطور که در بخش های دیگر نیز به صورت مفصل توضیح داده شده است، آسایش استفاده کنندگان از یک ساختمان در گرو داشتن تاسیسات مناسب می باشد. تاسیساتی که به درستی طراحی شده است توسط افراد مجرب و با استفاده از محصولات و تجهیزات استاندارد و باکیفیت تحت نظارت تیم های مهندسی خبره اجرا شده با شد. عایق بندی موتورخانه در خیابان جردن حال می خواهیم نگاهی گذرا به موتور خانه به عنوان موتور محرکه و قلب این شریان بپردازیم. به طور قطع موتورخانه ی هر ساختمان مهم ترین بخش تاسیسات مکانیکی آن ساختمان است و اصلی ترین تجهیزات تاسیساتی را در خود جای داده است. مانند: دیگ و مشعل، منابع ذخیره، منابع کویلی و مبدل های حرارتی، پمپ ها، مخازن تحت فشار، چیلر و .. .عایق بندی موتورخانه در خیابان جردن علاوه بر اینکه انتخاب و سایزینگ…
شنبه, 28 اسفند 1395 ساعت 10:54
بازدید 83 بار

سرویس کار بمپ اب در میدان منیریه

 بوستر پمپ سرویس کار بمپ اب در میدان منیریه سرویس کار بمپ اب در میدان منیریه بوستر پمپ، دستگاهی است که به طور کلی فشار جریان مایع را افزایش می دهد. بوستر پمپ آب وظیفه دارد در جاهایی که جریان آب متغیر است، آن را متعادل سازد. این نوع پمپ آب برای مدیریت سیستم ها ضروری است و در سطح گسترد ه ای، از مصرف شخصی گرفته تا عمومی از آن استفاده می شود. بوستر پمپ آب در نقطه اتصال مابین لوله ی منبع آب و ساختمان اصلی نصب می شود.های آبرسانی و آتش نشانی سرویس کار بمپ اب در میدان منیریه سرویس کار بمپ اب در میدان منیریه بوستر پمپ چیست ؟سیستم بوستر پمپ عبارت است از یک ایستگاه پمپاژ آب شامل یک یا بعضا چند پمپ که به صورت موازی کنار هم قرار گرفته اند و از طریق آن شبکه مصرف را تحت فشار ثابت و معینی به…
شنبه, 28 اسفند 1395 ساعت 10:54
بازدید 81 بار

تعمیر کار پمپ اب ساختمانی در خیابان مطهری

 بوستر پمپتعمیر کار پمپ اب ساختمانی در خیابان مطهری بوستر پمپ، دستگاهی است که به طور کلی فشار جریان مایع را افزایش می دهد. بوستر پمپ آب وظیفه دارد در جاهایی که جریان آب متغیر است، آن را متعادل سازد. این نوع پمپ آب برای مدیریت سیستم ها ضروری است و در سطح گسترد ه ای، از مصرف شخصی گرفته تا عمومی از آن استفاده می شود. بوستر پمپ آب در نقطه اتصال مابین لوله ی منبع آب و ساختمان اصلی نصب می شود.های آبرسانی و آتش نشانی تعمیر کار پمپ اب ساختمانی در خیابان مطهری گروه بازرگانی مستر تولید کننده بوستر پمپ های با دور ثابت و دور متغییر با حوزه کاربری بسیار متنوع مفتخر است با استفاده از دانش بومی و متخصصان خبره در همه مراحل شامل بررسی قبل از گزینش بوستر و تولید بوستر پمپ بر اساس سفارش و نیاز مشتری و همچنین راه اندازی و خدمات…
شنبه, 28 اسفند 1395 ساعت 10:54
بازدید 82 بار

تنظیم اتوماتیک پمپ اب در میدان انقلاب

نصب وراه اندازی پمپ پنتاک تنظیم اتوماتیک پمپ اب در میدان انقلاب پمپ آب خانگی، پمپی است برای تقویت فشار آب که در مصارف مسکونی و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد. تنظیم اتوماتیک پمپ اب در میدان انقلاب پمپ های تحت فشار برای افزایش فشار آب خانگی عبارتند از:1.پمپ آب خانگی نیم اسب بخار تنظیم اتوماتیک پمپ اب در میدان انقلاب 2.پمپ آب خانگی یک اسب بخاربشقابی3.پمپ آب خانگی یک اسب بخار دو پروانه4.پمپ آب خانگی یک ونیم اسب بخاردو پروانه5.پمپ آب خانگی دو اسب بخار تنظیم اتوماتیک پمپ اب در میدان انقلاب عوامل موثر در انتخاب پمپ آب خانگی،عبارت است از: تنظیم اتوماتیک پمپ اب در میدان انقلاب _متراژساختمان_تعداد طبقات ساختمان_میزان مصرف آب_تعداد شیر آب موجودپمپ های قابل اجرا برای مصارف خانگی:_پمپ آب با کلید خودکار_پمپ آب با مخزن انبساط_بوستر پمپنکته:تمامی پمپ های موجود در ایران دارای سر و صدا می باشند و پمپ بی صداوجود خارجی ندارد.…
شنبه, 28 اسفند 1395 ساعت 10:54
بازدید 197 بار

تعمیر پمپ اب در میدان تجریش

تعمیر پمپ اب درمیدان تجریش پمپ آب خانگی، پمپی است برای تقویت فشار آب که در مصارف مسکونی و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد. تعمیر پمپ اب در میدان تجریش پمپ های تحت فشار برای افزایش فشار آب خانگی عبارتند از: تعمیر پمپ اب در میدان تجریش 1.پمپ آب خانگی نیم اسب بخار 2.پمپ آب خانگی یک اسب بخاربشقابی 3.پمپ آب خانگی یک اسب بخار دو پروانه 4.پمپ آب خانگی یک ونیم اسب بخاردو پروانه 5.پمپ آب خانگی دو اسب بخارعوامل موثر در انتخاب پمپ آب خانگی،عبارت است از:_متراژساختمان _تعداد طبقات ساختمان _میزان مصرف آب _تعداد شیر آب موجودپمپ های قابل اجرا برای مصارف خانگی:_پمپ آب با کلید خودکار _پمپ آب با مخزن انبساط _بوستر پمپتمامی پمپ های موجود در ایران دارای سر و صدا می باشند و پمپ بی صداوجود خارجی ندارد. به اطلاع شما مشتریان عزیز عرض می کنیم که واژه پمپ آب خانگی بی صدا صرفا…
شنبه, 28 اسفند 1395 ساعت 10:54
بازدید 79 بار

سرویس پمپ اب در خیابان ستارخان

سرویس پمپ اب در خیابان ستارخان سرویس پمپ اب در خیابان ستارخان اين پمپ ها به دليل طراحي آسان ، هزينه ساخت پايين و جثه کوچک و جمع و جور در صنعت کاربرد زيادي پيدا کرده اند . ولي از معايب اين پمپ ها مي توان به کاهش بازده آنها در اثر فرسايش قطعات به دليل اصطکاک و خوردگي و در نتيجه نشت روغن در قسمت هاي داخلي آن اشاره کرد. اين افت فشار بيشتر در نواحي بين دنده ها و پوسته و بين دنده ها قابل مشاهده است. پمپ های دنده ای1- دنده خارجی External Gear Pumps2– دنده داخلی Internal Gear Pumps سرویس پمپ اب در خیابان ستارخان 3- گوشواره ای Lobe Pumps 4- پيچی Screw Pumps 5- ژيروتور Pumps سرویس پمپ اب در خیابان ستارخان 1- دنده خارجي External Gear Pumpsدر اين پمپ ها يکي از چرخ دنده ها به محرک متصل بوده و چرخ دنده ديگر هرزگرد…
شنبه, 28 اسفند 1395 ساعت 10:54
بازدید 94 بار

نصب پمپ اب ساختمانی در میدان توحید

نصب پمپ اب ساختمانی در میدان توحید نصب پمپ اب ساختمانی در میدان توحیدعموما مشکلاتی که در پمپهای خانگی ایجاد می شود از تنظیم خارج شدن فشار پمپ، یکسره کار کردن پمپ و قطع نشدن آن، قطع و وصل شدن متوالی پمپ، کم شدن باد داخل منبع تحت فشار و آب دادن پمپ می باشد که برای رفع هر کدام از موارد ذکر شده راه حل خاص خود وجود دارد. نصب پمپ اب ساختمانی در میدان توحیدیکی از وسایلی که به پمپ متصل می شود کلید اتوماتیک پمپ می باشد که مغز متفکر و فرمانده پمپ می باشد و دستور قطع یا وصل پمپ را می دهد. که این وسیله برقی در مقایسه با دیگر وسایل پمپ، بیشتر دچار مشکل یا خرابی می شود. نصب پمپ اب ساختمانی در میدان توحید نصب پمپ اب ساختمانی در میدان توحید در داخل کلید پمپ 2پیچ یا مهره می باشد که یکی برای…
شنبه, 28 اسفند 1395 ساعت 10:54
بازدید 79 بار

نصاب پمپ اب اپارتمانی در خیابان افسریه

پمپ آب خانگی، نصاب پمپ اب اپارتمانی در خیابان افسریه پمپی است برایتقویت فشار آب که در مصارف مسکونی و خانگی مورد استفاده قرار می گیرد. پمپهای تحت فشار گوناگونی برای افزایش فشار آب خانگی وجود دارد که انواع آن عبارتند از: نصاب پمپ اب اپارتمانی در خیابان افسریه پمپ آب خانگی نیم اسب بخار پمپ آب خانگی یک اسب بخاربشقابی پمپ آب خانگی یک اسب بخار دو پروانه پمپ آب خانگی یک ونیم اسب بخاردو پروانه پمپ آب خانگی دو اسب بخار نصاب پمپ اب اپارتمانی در خیابان افسریه عوامل موثر در نوع این پمپ آب خانگی عبارتند از: نصاب پمپ اب اپارتمانی در خیابان افسریه متراژساختمان تعداد طبقات ساختمان میزان مصرف آب تعداد شیر آب موجود نصاب پمپ اب اپارتمانی در خیابان افسریه پمپ آب خانگی نصاب پمپ اب اپارتمانی در خیابان افسریه پمپ آب خانگی یا همان پمپ تقویت فشار آب ساختمان انواع مختلفی دارند که می…
شنبه, 28 اسفند 1395 ساعت 10:54
بازدید 100 بار

سرویس پمپ اب ساختمانی در اتوبان نواب

تنظیم بررسی پمپ اب ساختمانی اتوبان نواب آب در بسیاری از خانه‌ها کم‌فشار و گاها روبه قطعی رفته است به نحوی که حتی در ساعات نصف شب که دیگر اوج مصرف آب پایین است در برخی از نقاط اصفهان آب قطع است؛ گویا این قطعی و افت فشار آب، امسال در اصفهان فراگیر شده و از هر کس در هر منطقه سئوال کنید، شکایت از وضعیت بد آب و کمبود فشار آب دارد.بحران بی‌آبی برای شهروندان سختی‌هایی به همراه دارد و دود این قضیه بیشتر به چشم زنان خانه‌داری می‌رود که مدام باید با آب شستشو کنند، اما برای برخی از فروشندگان و سازندگان تانکرهای آب رونق خوبی به همراه داشته است. سرویس پمپ اب ساختمانی در اتوبان نواب سرویس پمپ اب ساختمانی در اتوبان نواب مسؤولان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان ضمن تأیید قطعی آب در ساعات قبل از ظهر تا میانه‌های شب؛ به مردم توصیه کرده‌اند که…
شنبه, 28 اسفند 1395 ساعت 10:54
بازدید 85 بار

تعمیر پمپ اب ساختمانی در خیابان پاسداران

پمپ آب خانگی پمپ آب خانگی چیست و چطور از آن استفاده می شود در اینجا سعی میشود تا در مورد پمپ آب خانگی و روش انتخاب و نصب آن مطالبی بطور خلاصه و مفید ارائه شود. در شبکه های آبرسانی شهری، روستایی و صنعتی، گاهی اوقات فشار آب ورودی به ساختمان ها، مجتمع های مسکونی، تجاری یا صنعتی جهت تامین آب مصرفی با فشار و دبی مورد نیاز و مطلوب در برخی واحد ها مخصوصا واحد های مستقر در طبقات بالایی به اندازه لازم و کافی نمی باشد. تعمیر پمپ اب ساختمانی در خیابان پاسداران تعمیر پمپ اب ساختمانی در خیابان پاسداران در اینگونه موارد از پمپ آب جهت تقویت فشار آب استفاده میگردد. در ساختما ن ها و مجتمع های مسکونی و تجاری کوچک تا متوسط از پمپ آب خانگی استفاده می شود تعمیر پمپ اب ساختمانی در خیابان پاسداران و در مجتمع های بزرگتر معمولا از بوستر…
شنبه, 28 اسفند 1395 ساعت 10:54
بازدید 113 بار

سرویس کار پمپ اب ساختمانی در میدان ونک

اطلاعات عمومي در مورد الكتروموتور پمپ با مخازن انبساط سرویس کار پمپ اب ساختمانی در میدان ونک در مصارف پمپ خانگی، پمپ با مخازن انبساط برای نگهداری نیاز به کنترل و سرویس به موقع و زیادی نسبت به نوع دیگری دارد و تشکیل شده از پمپ و پنج راهی، کلید اتوماتیک، درجه و منبع انبساط که نسبت آب مصرفی اندازه منبع انبساط و مقدار ارتفاع قدرت پمپ و مقدار برق مصرفی پمپ نوع اتوماتیک را تعیین می کند. سرویس کار پمپ اب ساختمانی در میدان ونک سرویس کار پمپ اب ساختمانی در میدان ونک اطلاعات عمومي در مورد الكتروموتور پمپ با کلید اتوماتیک در مصارف پمپ خانگی، پمپ با کلید اتوماتیک نسبتا هزینه کمتری از منبع انبساط و پمپ را دارد ولی برای استفاده از کلید اتوماتیک در پمپ های خانگی باید مقدار باز و بسته شدن شیر را در نظر گرفت چون در هر دور باز و بسته شدن…
شنبه, 28 اسفند 1395 ساعت 10:54
بازدید 88 بار
صفحه1 از3
مستر نصاب
مستر نصاب
مستر نصاب